Невже узаконять? Активісти назвали можливу вартість розмитнення авто на «євробляхах»

0
2776
Àâòîìîáèëüíûé íîìåð ñ èíîñòðàííîé ðåãèñòðàöèåé âî âðåìÿ àâòîïðîáåãà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âñåóêðàèíñêîé àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ òàìîæåííûõ òàðèôîâ íà çàðóáåæíûå àâòîìîáèëè, â Õàðüêîâå, 3 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Àêöèÿ ïðîéäåò â Êèåâå 6 ñåíòÿáðÿ. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ

Власники автомобілів на іноземній реєстрації та представники влади нарешті дійшли порозуміння і сіли за стіл переговорів. Тому не виключено, що вже незабаром обома сторонами буде знайдено компромісне рішення. І не виключено, що «вартість» цього компромісу, за словами керівника громадської організації «АвтоЕвроСила» Олега Ярошевича, складатиме 600 євро.

За інформацією громадської організації «АвтоЕвроСила», власники автомобілів на іноземній реєстрації вже зовсім скоро зможуть їх розмитнити та поставити на облік за відносно невелику суму грошей.

— Зараз у нас йде діалог, розробляємо закон, класифікатор, за яким буде можливість за суму від 600 до 1000 євро розмитнити такий автомобіль. Вже йдуть предметні діалоги, створені робочі групи. Це зараз не афішують, щоб не робити процес предметом політичних ігор, — сказав в інтерв`ю autonews.ua. керівник громадської організації «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич

— Нарешті з нами почали рахуватися і спілкуватися в Кабміні, Верховній Раді, Адміністрації Президента. Якщо ми раніше казали, що «єврономера» потрібно узаконити, то зараз наша риторика змінилася — ми вимагаємо прийняти закон, який дав би можливість кожному українцю придбати якісний і доступний автомобіль, — підсумував пан Ярошевич.

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут